Заповед № РСЛ19-РД09-195/12.06.2019 г. Посетена: 433

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-181/07.06.2019 г. на Главния архитект на СО район „Слатина”, с която се разрешава изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на кв. 42, по действащия регулационен план на м. „Хр. Смирненски”, в обхват на УПИ ІV и УПИ ІІ Съобщение Заповед № РСЛ19-РД09-181/07.06.2019 г. Посетена: 526

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-168/23.05.2019 г. на Главен архитект на СО район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план изменение план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.703.1372 , УПИ V-за ДКНТП от кв. 95, местност „Христо Смирненски” Съобщение Заповед № РСЛ19-РД09-168/23.05.2019 г. Посетена: 426

Прочети повече

Заповед № СОА19-РД09-737/21.05.2019 г. на Кмета на Столична община относно предотвратяване възникване на пожари Посетена: 402

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-129/16.04.2019 г. Заповед № РСЛ19-РД09-130/16.04.2019 г. Посетена: 433

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-64/22.02.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.55, 68134.702.54 и 68134.702.38, представляващи съответно УПИ ХVІІ – […]

Прочети повече

Заповед № РА-30-393/05.12.18 г. на Директор на Дирекция „ОСК” Посетена: 462

Прочети повече