УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С оглед спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при спазване на разпоредбите на Наредба № 7/23.09.1999 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване възниква необходимостта от извършване на периодични измервания на следните фактори на […]

Прочети повече

Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/97 год.) и чл. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на Службите по трудова медицина (ДВ бр.14/2008 год.), в срок до 20.05.2021 год. очакваме Вашите […]

Прочети повече