Скъпи съграждани, Съгласно договор №СОА21-ДГ56-5723/24.11.2021г. между Столична община и „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД за оползотворяване на отработени масла с предмет „организиране на система за събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла на територията на Столична община“. Ако самостоятелно отработвате масла, можете да се свържете с дружеството по договора, „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД […]

Прочети повече

Протоколи с номер от 528 – 535 на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – за паркирани на улици – имоти публична общинска собственост автомобили, които представляват ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32, […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот (терен)- частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – Схема № 3 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО ТУК Посетена: 67

Прочети повече

По-долу можете да изтеглите ЗАПОВЕД във връзка с бъдещи инвестиционни намерения за изграждане на детска градина на първия етаж в нова жилищна сграда в нов УПИ XLII-1139,1140 „за ЖС“, кв. 206, м. „Подуяне-Редута“ с искане за служебно изработване на изменение на плана за регулация за създаване на нова задънена улица от ул. „Поп Харитон“ на […]

Прочети повече

Протоколи с номер от 272 до 279 от дата 18.11.2021 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – за паркирани на улици – имоти публична общинска собственост автомобили, които представляват ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, буква ”б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/ […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС №76/05.03.2021г., Ви информираме, […]

Прочети повече

Уважаеми граждани, На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Дирекция „Инвестиционно проучване, планиране и възлагане“ на Столична Община, представлявано от  г-н Ангел Джоргов – Заместник-кмет на СО с адрес на управление: гр. […]

Прочети повече

Програма „Зелена София“ на Столична община има за цел да поощри активното участие на гражданите в създаването на приятна, зелена и екологична среда за живеене на пространствата, които са общинска собственост.  Тя е напълно достъпна и за гражданите, живущи на територията на район „Слатина“, като вече втора година редица етажни собствености успяват да облагородят зелените […]

Прочети повече

Район „Слатина“ и Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ си партнират по проект „Животни помагат на хората“. В рамките на това сътрудничество организации и институции  на територията на района могат да се включат в проекта. Проектът цели да промени нагласата към бездомните и безпородни животни, като покаже каква важна роля могат да имат те в живота на хората. […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Във връзка с осъществяваната от пета „Районна служба пожарна безопасност и защита на населението“ превантивна дейност по време на есенно-зимния сезон Ви молим да имате предвид тези правила за пожарна безопасност в дома и информационно-разяснителни и превантивни мероприятия през есенно-зимния сезон 2021-2022 г. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА  Пожаробезопасно отопление Посетена: 77

Прочети повече