ДО: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ IV – 207 (ПИ с идентификатор 68134.703.207), кв. 78, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, СО – р-н „Слатина”; УПИ VII – 205 (ПИ с идентификатор 68134.703.205), кв. 78, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, СО – р-н „Слатина”; УПИ III […]

Прочети повече

Изтегли – файл 1 Изтегли – файл 2 Изтегли – файл 3 Изтегли – файл 4 Изтегли – файл 5   Посетена: 761

Прочети повече

Изтегли – файл 1 Изтегли – файл 2 Изтегли – файл 3 Изтегли – файл 4   Посетена: 765

Прочети повече

ДО:  ВСИЧКИ собственици на УПИ ІV-131, кв.3, м. СПЗ „Слатина- север“, с идентификатор 68134.711.2047 по кадастрална карта и кадастрални регистри, попадаща в  участъка на о.т.9 до о.т.22, о.т.66 до о.т.20 и о.т.18 до о.т.19, район „Слатина“.    На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, като заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ, […]

Прочети повече

ДО: ВСИЧКИ собственици и носители на ОВП в сграда с идентификатор 68134.711.9 по кадастрална карта и кадастрални регистри, попадаща в  участъка на о.т.9 до о.т.22, о.т.66 до о.т.20 и о.т.18 до о.т.19, район „Слатина“.     На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, като заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ, Ви съобщаваме […]

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ XI-742,737“за чисти производстав, складова дейност и КОО (ПИ с идентификатор 68134.706.737), кв. 101, м. „Христо Смирненски- Слатина- ул. Кривина”, по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в районната администрация проект за […]

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ XIІ„за чисти производстав, складова дейност и КОО (ПИ с идентификатор 68134.706.529), кв. 101, м. „Христо Смирненски- Слатина- ул. Кривина”, по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в районната администрация проект за […]

Прочети повече

  УВАЖАЕМИ съграждани,   На основание писмо вх.№ РСЛ20-ВК08-1820/ 30.11.2020г., постъпило в районната администрация от инж. Димитър Петров- Директор на Дирекция „Управление и анализ на трафика”- Столична община, съгласно становище по т. 43 от Протокол № 35/ 04.08.2020г. от проведено заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при СО, е […]

Прочети повече

ДО:  ВСИЧКИ собственици и носители на ОВП в сграда с идентификатор 68134.709.22.9 по кадастрална карта и кадастрални регистри, попадаща в УПИ IІ, кв. 2, м. „Летищен комплекс София‟ по плана на гр. София, СО-район „Слатина”.   На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, като заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ, Ви […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ съграждани,   На основание писмо вх.№ РСЛ20-ВК08-1755/ 19.11.2020г., постъпило в районната администрация от инж. Димитър Петров- Директор на Дирекция „Управление и анализ на трафика”- Столична община, съгласно Решение по т. 55 от Протокол № 49 от проведено заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при СО, е необходимо провеждане на […]

Прочети повече