Издадено е разрешение за строеж  № Б- 85/14.07.2021г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Реконструкция на съществуваща кабелна линия Ср.Н. – 10kV между подстанция”Ал. Наумов и ТП ”ДИП Лиляна Димитрова” с Д№31-757 и кабелна линия Ср.Н. – 10kV  между ТП ”ДИП Лиляна Димитрова” с Д№31-757  и ТП „Хотел МНО, 4-ти км с Д№11-969″ Одобрените […]

Прочети повече

Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Възложителя „УНИТРЕЙД 2011” ООД  за: „Оборудване на  съществуваща площадка за дейности с отпадъци с мелница за отпадъци от пластмаса”. Изтегли Посетена: 12

Прочети повече

Издаденa е заповед РА51-133/12.07.2021г. за очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж  № Б- 104/31.07.2018г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Уличен водопровод ф160мм ПЕВП по ул. ”Мими Балканска” /о.т.7 – о.т. 6а – о.т.16 – о.т. 16а – о.т. 4а – о.т. 4 – о.т. 3/ от връзка със същ. Водопровод ф160мм ПЕВП […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ  ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА (ПИ с идентификатор 68134.702.234,  68134.702.234.1.11, 68134.702.2341.12, 68134.702.234.1.13,  68134.702.234.1.8, 68134.702.234.1.7,  68134.702.234.1.5,    68134.702.234.1.10,  68134.702.245, 68134.702.245.1, 68134.702.246,  68134.702.235,   68134.702.243,   68134.702.243.1 ), кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,              Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища, поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76/05.03.2021г., […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ   ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ІІ- сграда с ПИ с идентификатор 68134.709.486), кв. 2, м. „Летищен комплекс”, по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ   ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА в (ПИ с идентификатор 68134.705.1356), планоснимачен район кв.“Гео Мелев- 1-ва част, район „Слатина“. На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпило […]

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА (ПИ с идентификатор 68134.705.396.10, 68134.705.396.18 и 68134.705.396.1), кв. 66, м. „Христо Смирненски-Слатина” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в районната администрация Заповед № РД 09-50-402/ 07.08.2003г на гл. архитект на София […]

Прочети повече

Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с необходимост от смяна на опасен стълб, находящ се на ул. „Иван Щерев“ и ул. „Марко Бочар“, е извършен оглед на място, при който е установено наличие на въздушно положени кабелни мрежи за пренос на данни. Моля, с цел осигуряване на непрекъснатост на предоставяните от Вас услуги,  в срок […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ   ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ПИ с идентификатор 68134.711.2047, кв. 3, местност „СПЗ „Слатина- север“  по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 от ДР на […]

Прочети повече