Уважаеми съграждани, По реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Основен ремонт и пристройки на съществуваща триетажна масивна сграда – център за социални услуги“, с местонахождение в поземлен имот с идентификатор 68134.705.211, част от УПИ I […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,  На 18.06.2022г. /събота/ от 08.30 до 14.30 часа на паркинга пред районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата като: Живак и уреди, съдържащи живак/живачни термометри, прекъсвачи и др./; Лакове и бояджийски материали; Домакински препарати и химикали; Мастила и […]

Прочети повече

Към пр. вх. № РСЛ21-ГР94-4288-[5]/18.04.2022 г. съобщение по реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ  НА ВНИМАНИЕТО НА: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В: УПИ I – “за П.О.“, (ПИ с идентификатор 68134.704.156), УПИ VII – 446 (ПИ с идентификатор 68134.704.446, сграда с идентификатор […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, За да сте спокойни, бихме искали да Ви предупредим, че на 2 юни в 12 часа по повод отбелязването на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България ще бъдат задействани сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, С решение №270 от 21.04.2022 г. Столичният общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция, и бе взето решение за закупуване на 250 броя устройства.  ТУК можете да намерите текста на решението, информация за кандидатстването за тази помощ и образци на заявление и декларация. Посетена: 42

Прочети повече

Уважаеми съграждани, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) започна процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 (К1) „Достъпна жилищна среда” от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП). Техническата възможност за изграждане или поставяне на съоръжение/я за достъпна среда на хората с увреждания в съществуваща жилищна сграда и/или в […]

Прочети повече

На вниманието на бизнесите в района: Стартира процедура по разработване на регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. Предложения за програми за заетост се приемат до 12:00 часа на 17.05.2022 г. на ул. „Алабин“ №22. Повече информация за Националния план за заетост за 2022 г. можете […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Ако изпитвате затруднения с работата с информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ): https://kg.sofia.bg/, моля, обръщайте се към дирекция „Образование“ на Столична община на тел: 02/9433183. Екипът на отдел „Образование, култура, електронно управление и спорт“ в район „Слатина“-СО Посетена: 72

Прочети повече

     С предстоящото покачване на температурите и приближаването на летния сезон нараства опасността от възникване на пожари на територията на района.      Припомняме на гражданите, че за предотвратяване възникването на пожари съществува абсолютна забрана за изгарянето на стърнища и паленето на слогове, на крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци  в защитените територии – […]

Прочети повече

 Уважаема съграждани,   Уведомяваме Ви, че Проект  № BG16M1OP002-5.003-0001 „ Подобряване качеството на атмосферния въздух  в  Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“  в  СО – район „Слатина ” продължава. Заповядайте в удобно за Вас време  да получите формуляр за кандидатстване в  сградата на СО – район „Слатина“, бул. […]

Прочети повече