До заинтересованите лица и общественост  СТОЛИЧНА БЩИНА – РАЙОН СЛАТИНА съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Отваряне на локалното платно на ул. „Слатинска” към ул. „Гео Милев” (на светофара на ул. „Гео Милев” и ул. „Владово”) Този изход е съществуващ по регулация и с възстановяването му ще се постигне една по-добра […]

Прочети повече

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна […]

Прочети повече

 Във връзка с необходимостта от извършване на спешен ремонт на междупанелни фуги по фасада на общински блок с адрес кв. „Гео Милев”, блок 3, вх. „В”, р-н „Слатина”, гр. София, моля да изпратите на имейл: info@so-slatina.org  Вашите оферти с предложение за обработка, за осигуряване водонепропускливостта на същите Ориентировъчно количество – 200 линейни метри, като то […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ  ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХІІІ-26 (ПИ с идентификатор 68134.708.26-за жс и маг.), кв. 10, м. „Христо Ботев” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 […]

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХІІ-25 (ПИ с идентификатор 68134.708.25-за маг. Жс и офиси) и УПИ ХХІІ- за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.708.250), кв. 10, м. „Христо Ботев” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”. На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в […]

Прочети повече
24 Фев

Издаденa е заповед РА51-35/18.02.2021г. за презаверяване на разрешение за строеж  № Б-123/30.10.2017г. от Главния инженер на НАГ-СО за обект: „Периметров път югозападно от площадката на ГСМ на Летище София”, находящ се в УПИVII,кв.2, м. „Летищен комплекс София” район „Слатина”, град София Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред административен съд […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-324/30.04.2020г. на Главния архитект на Столична община, с която се нарежда служебно изработвне на проект за ПУП- ИПРЗ на части от м. „Подуяне“ и „Гео Милев“ и „Гео Милев-Подуяне-Редутаа“ в териториалния обхват наулица „Кочани“ в […]

Прочети повече