обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от зут ДО: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ V-„ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ” (ПИ с идентификатор 68134.706.201 И ПИ с идентификатор 68134.706.2590) и ПИ с идентификатор 68134.706.1952, кв. 9, м. „спз СЛАТИНА-ЮГ” по плана на гр. софия, со – р-н „слатина” По реда на […]

Прочети повече

По реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Ви съобщаваме за Решение № 344 на Столичен общински съвет от 23.07.2020г., с което е одобрен проект за подробен устройствен план изменение на план: Проект за изменение на плана за улична регулация на с. Бусманци, район „Искър” от о.т. 51 до о.т. 52 и при о.т. […]

Прочети повече

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат  2021 – 2025 год. Повече информация – тук.   […]

Прочети повече

до: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с идентификатор 68134.702.566, УПИ XX – 568, кв. 222, „Части от м. „Подуене”, по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № […]

Прочети повече

до: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлени имоти с идентификатори 68134.702.586, 68134.702.588, 68134.702.589 и 68134.702.584, УПИ XVII-588,598, XVIII-584, ХХVII – 586,587, кв. 231, „Части от м. „Подуяне” и „Гео Милев“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. […]

Прочети повече

Обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Решение №301 на СОС от 09.07.2020 г. Схема на нова пътна връзка.     Посетена: 656

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете ТУК Посетена: 69

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр . София. С пълния текст на обявата може да се запознаете ту. Посетена: 68

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-84/07.07.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV на жилищна  сграда с подземни гаражи и магазини в имот 68134.702.1427 в УПИ XLI–1427, кв.206a, м.„Подуене – Редута”, район „Слатина”, град София” Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на […]

Прочети повече