Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Йорданка Фандъкова – Кмет на  Столична община  в рамките на проект „ Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. (ОПОС), Приоритетна ос 1 „Води”. Може да се запознаете с него тук. Посетена: 7

Прочети повече

Обявление…/изтегли/ Заповед.../изтегли/ Посетена: 73

Прочети повече

Обявление… /изтегли/ Заповед…/изтегли/   Посетена: 61

Прочети повече

Столична община – район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на две обособени части от имот – публична общинска собственост, на терен с обща площ от 2,00 (два) кв.м. за поставяне на две самостоятелни машини, едната за топли напитки и кафе и втора за студени напитки и закуски, находящи се във […]

Прочети повече

обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от зут ДО: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ V-„ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ” (ПИ с идентификатор 68134.706.201 И ПИ с идентификатор 68134.706.2590) и ПИ с идентификатор 68134.706.1952, кв. 9, м. „спз СЛАТИНА-ЮГ” по плана на гр. софия, со – р-н „слатина” По реда на […]

Прочети повече

По реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Ви съобщаваме за Решение № 344 на Столичен общински съвет от 23.07.2020г., с което е одобрен проект за подробен устройствен план изменение на план: Проект за изменение на плана за улична регулация на с. Бусманци, район „Искър” от о.т. 51 до о.т. 52 и при о.т. […]

Прочети повече

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат  2021 – 2025 год. Повече информация – тук.   […]

Прочети повече

до: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с идентификатор 68134.702.566, УПИ XX – 568, кв. 222, „Части от м. „Подуене”, по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № […]

Прочети повече

до: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлени имоти с идентификатори 68134.702.586, 68134.702.588, 68134.702.589 и 68134.702.584, УПИ XVII-588,598, XVIII-584, ХХVII – 586,587, кв. 231, „Части от м. „Подуяне” и „Гео Милев“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. […]

Прочети повече