Изтегли Посетена: 39

Прочети повече

За лични асистенти  могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания: безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.   […]

Прочети повече

Във връзка с Решение за насрочване на избори за народни представители, насрочени за 11.07.2021 год. с Указ № 130 от 10.05.20201 год. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.39 от 12.05.2021г ), Решение № 124-НС от 26.05.2021г на ЦИК, Заповед № СОА21-РД09-751/26.05.2021г на Кмета на Столична община и чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА. […]

Прочети повече

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) “БЪЛГАРИЯ ЕР МЕЙНТЕНАНС“ ЕАД ЕИК 203351298  с адрес гр. София, р-н „Слатина“, Аерогара София, бул. „Брюксел“ №1, Изпълнителни директори: Христо Тодоров Тодоров и Бистра […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Във връзка с необходимостта от възлагане на изпълнение на асфалтова настилка за изграждане на „Спортна площадка с две комбинирани игрища, топкоулавяща ограда и фитнес уледи”, находяща се в гр. София, ул. „511” № 22 (в двора на 94 СОУ „Димитър Страшимиров”), в срок до 11.06.2021 год. Ви поканвам да изпратите на […]

Прочети повече

Предвид острия недостиг на места за паркиране, който нараства заради трайната тенденция за увеличаването на броя на автомобилите и непрекъснатото обособяване на нови зони за платено паркиране, както и с цел облекчаване на автомобилния трафик, повишаване на посещаемостта на пазар „Ситняково“ и осигуряването на по-добра градска среда в района около пазарната площадка, „Пазари Изток“ ЕАД […]

Прочети повече

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ “ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –СОФИЯ ЗАПОЧВА  ПРИЕМ  ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2021/2022 ГОД.   ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение  в специалностите: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ,  АКУШЕРКА, КИНЕЗИТЕРАПИЯ ОКС „бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение  в специалност: ОБЩЕСТВЕНО ЗРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ Срок за подаване на […]

Прочети повече

       На 26.05.2021 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за проектна виза за инвестиционно проектиране на обект: бюст-паметник на Георги Аспарухов- Гунди в парк „Гео Милев“, УПИ ІІ- „за мемориален комплекс“, кв.26, част от […]

Прочети повече

Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Възложителя ”ФАКТОР ТРЕЙД ИНВЕСТ” ЕООД   за изграждане на: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи” в УПИ ХIV-594, кв.119, м. „Христо Смирненски – Слатина”, СО р-н „Слатина”, ул. „Владово”, №18, гр. София Обява – изтегли Информация по чл. 4, ал.3 за ОВОС – изтегли Посетена: […]

Прочети повече