Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от  ”БЪЛГАРИЯ ЕР МЕЙНТЕНАНС” ЕАД, ЕИК 203351298 гр. София, район Слатина, Столична община, Аерогара София, бул. „Брюксел”, №1 за:  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД С МЕТАЛЕН НАВЕС В ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА СЪС СКЛАДОВЕ В УПИ Х ЗА ПЕРОНИ,ОБСЛУЖВАНЕ, ППО И ТРФОПОСТ, СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО КККР 68134.709.469.23, 68134.709.19.7, 68134.709.469.21 И 68134.709.469.22, КВ. […]

Прочети повече

       На 18.05.2021 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за подробен устройствен план (ПУП )- Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV-„за ОЖС“ за образуване на нов УПИ V-27 „за  ЖС“ за […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С оглед спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при спазване на разпоредбите на Наредба № 7/23.09.1999 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване възниква необходимостта от извършване на периодични измервания на следните фактори на […]

Прочети повече

Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/97 год.) и чл. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на Службите по трудова медицина (ДВ бр.14/2008 год.), в срок до 20.05.2021 год. очакваме Вашите […]

Прочети повече

До заинтересованите лица и общественост  СТОЛИЧНА БЩИНА – РАЙОН СЛАТИНА съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Отваряне на локалното платно на ул. „Слатинска” към ул. „Гео Милев” (на светофара на ул. „Гео Милев” и ул. „Владово”) Този изход е съществуващ по регулация и с възстановяването му ще се постигне една по-добра […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   На проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община Уведомяваме всички заинтересовани физически и […]

Прочети повече

Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Възложителя Столична община  за: „Основен ремонт на ул. Николай Коперник” от бул. „Шипченски проход” до ул. „Гео Милев”, район „Слатина” – Столична община Изтегли Посетена: 1,528

Прочети повече

До кабелните оператори,изградили или изграждащи въздушни кабелни мрежи за пренос на данни на територията на район „Слатина“  Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с извършваните от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на район „Слатина“ – СО проверки, относно законността на изградените кабелни мрежи на територията на Района, Ви уведомяваме, че при установяване на положени въздушно, на […]

Прочети повече