Във връзка с водена в РИОСВ-София процедура по преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение от Йорданка Фандъкова – Кмет на  Столична община  в рамките на проект „ Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. (ОПОС), Приоритетна […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ20-РД09-22/22.01.2020 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-17/11.02.2021г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Външно електрозахранване –  кабелна линия Ср.Н. 20 kV и  нов БКТП 1х800 kVA, оборудван с трансформатор 630 kVA, 20/0,4kV  на „Търговско – обслужващ комплекс в УПИ I-315,333,353,314,144,334,312,311,335,349 за логистичен център, офиси и трафопост, кв.8, ПИ с идентификатор 68134.710.4095 м.„СПЗ Слатина – […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-17/11.02.2021г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Външно електрозахранване –  кабелна линия Ср.Н. 20 kV и  нов БКТП 1х800 kVA, оборудван с трансформатор 630 kVA, 20/0,4kV  на „Търговско – обслужващ комплекс в УПИ I-315,333,353,314,144,334,312,311,335,349 за логистичен център, офиси и трафопост, кв.8, ПИ с идентификатор 68134.710.4095 м.„СПЗ Слатина – […]

Прочети повече

Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Възложителя Столична община  за: „Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София”, от ВТУ „Тодор Каблешков” до гара „Пионер”, райони „Слатина” и „Изгрев” – Столична община Изтегли Посетена: 34

Прочети повече

Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Възложителя „Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките“ (ИИКН-БАН)  за “Ремонт и оборудване с нов трансформатор 630кVA, 10/0,4кV в ТП „Химически препарати БАН“ за захранване на „Център за данни в югозападната част на сутерена на бл.8 на ИИКТ при БАН, находящ се на ул.“Акад. […]

Прочети повече

 Във връзка с необходимостта от поддръжката, включваща абонаментно обслужване, вкл. почистване на асансьорните шахти (един път месечно) и ремонт на  2 (два) броя асансьори, обслужващи подлеза  на бул. „Цариградско шосе” при спирка на градския транспорт „Хотел Плиска”, р-н „Слатина”, гр. София, моля да изпратите на имейл: info@so-slatina.org  Вашите оферти, в които да е посочено какво […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-166/15.12.2020г. от Главния архитект  на  СО за строеж: „Изместване на съществуващи водопроводи в кв. 211А, УПИ II-738 (ПИ с идентификатор 68134.705.1428 по КККР), м. ж.к. „Христо  Смирненски”, район „Слатина”. Файл – изтегли   Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. […]

Прочети повече

Постъпило е Уведомление за инвестиционно предложение от Йорданка Фандъкова – Кмет на  Столична община  в рамките на проект „ Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. (ОПОС), Приоритетна ос 1 „Води”. Може да се запознаете с него тук. Посетена: 130

Прочети повече