С пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук: З-д РА-30-71 за 752 З-д РА-30-72 за 753 Посетена: 16

Прочети повече

Скъпи граждани, На линка по-долу можете да намерите текста на Заповед за изменение на ПУП, РСЛ22-РА50-1/14.04.2022 ИЗТЕГЛЯНЕ Посетена: 1,864

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ22-РД09-50/11.01.2022 г. на главния архитект на Столична община – район „Слатина“, с която се дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване […]

Прочети повече

По-долу можете да изтеглите ЗАПОВЕД във връзка с бъдещи инвестиционни намерения за изграждане на детска градина на първия етаж в нова жилищна сграда в нов УПИ XLII-1139,1140 „за ЖС“, кв. 206, м. „Подуяне-Редута“ с искане за служебно изработване на изменение на плана за регулация за създаване на нова задънена улица от ул. „Поп Харитон“ на […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД за функциониране на единната система за гражданска регистрация по чл. 92 ал. 8 във връзка с чл. 92 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Посетена: 234

Прочети повече

ЗАПОВЕД №СОА21-РД09-1429/29.10.2021 на кмета на Столична община за определяне на границите на район „СЛАТИНА“, в кито ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2022 г. Изтегляне на заповедта Посетена: 384

Прочети повече

Моля, изтеглете тук Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град относно сключените споразумения за ползване на земеделските земи на основание чл. 37в от ЗСПЗЗ. Посетена: 442

Прочети повече

На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01-712/19.08.2021г., с която се допълва Заповед № РД-01-647/29.07.2021г. издадени от министъра на здравеопазването, с цел обезпечаване на административната дейност и обслужване на районната администрация на СО-район „Слатина“, ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани за недопускане разпространението […]

Прочети повече