С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук. Посетена: 145

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020г. на Кмета на район „Слатина”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и […]

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за издадени Заповед № РA-30-07/09.01.2020г. и Заповед № РA-30-49/04.03.2020г. от Главния архитект на Столична община, за премахване на незаконен строеж: „Преустройство на апартамент № 18, състоящо се в премахване на скатен покрив и обособяване на откритата покривна площ (обща част на сградата) като северна и южна […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ20-РД09-116/03.04.2020 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ИПЗ) в обхвата на УПИ ІІ – 232 (ПИ с идентификатор 68134.702.232), кв. 202б, м. „Подуяне – Редута”, по плана на гр. София, СО – […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ20-РД09-117/03.04.2020 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата на УПИ ІХ – 444 (ПИ с идентификатор 68134.702.444), кв. 182, м. „Подуяне – Редута”, по плана на гр. София, СО – […]

Прочети повече