С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук. Посетена: 94

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020г. на Кмета на район „Слатина”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и […]

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за издадени Заповед № РA-30-07/09.01.2020г. и Заповед № РA-30-49/04.03.2020г. от Главния архитект на Столична община, за премахване на незаконен строеж: „Преустройство на апартамент № 18, състоящо се в премахване на скатен покрив и обособяване на откритата покривна площ (обща част на сградата) като северна и южна […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ20-РД09-116/03.04.2020 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ИПЗ) в обхвата на УПИ ІІ – 232 (ПИ с идентификатор 68134.702.232), кв. 202б, м. „Подуяне – Редута”, по плана на гр. София, СО – […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ20-РД09-117/03.04.2020 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата на УПИ ІХ – 444 (ПИ с идентификатор 68134.702.444), кв. 182, м. „Подуяне – Редута”, по плана на гр. София, СО – […]

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 ГОД     На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, чл.44 ал.2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал.1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД  № РСЛ20-РД09-101/20.03.2020 г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с изх. № СОА20-ВК08-4085/19.03.2020 г. на Кмета на Столична община,  Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.  и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка на […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД  № РСЛ20-РД09-99/18.03.2020 г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед […]

Прочети повече