На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01-712/19.08.2021г., с която се допълва Заповед № РД-01-647/29.07.2021г. издадени от министъра на здравеопазването, с цел обезпечаване на административната дейност и обслужване на районната администрация на СО-район „Слатина“, ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани за недопускане разпространението […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ21-РД09-306/02.07.2021 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПР и ИПРЗ) в обхвата на УПИ […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ21-РД09-286/24.06.2021 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) и Работен устройствен план […]

Прочети повече

Заповед за комисия  Уведомление Посетена: 832

Прочети повече

Обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Заповед РСЛ21-РД09-253/11.06.21 г. Графична част – мотивирано предложение Посетена: 110

Прочети повече

–              Заповед РСЛ21-РД09-232/03.06.2021 г. на Главен Архитект на СО район “Слатина”; –              Мотивирани предложения за ПУП – ИПР и ИПРЗ; –              Съобщение по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Посетена: 100

Прочети повече

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г. на Президента на РБ за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 […]

Прочети повече