Заповед – Изтегли Посетена: 18

Прочети повече

обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ   ДО: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 68134.702.1282 съставляващ УПИ ХL – 282 и ПИ с идентификатор 68134.702.1281 съставляващ УПИ ХLІ – 281, кв. 217а, м. „Подуяне – Редута”, по плана на гр. София, СО – район „Слатина”   […]

Прочети повече

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук. Посетена: 198

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020г. на Кмета на район „Слатина”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и […]

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за издадени Заповед № РA-30-07/09.01.2020г. и Заповед № РA-30-49/04.03.2020г. от Главния архитект на Столична община, за премахване на незаконен строеж: „Преустройство на апартамент № 18, състоящо се в премахване на скатен покрив и обособяване на откритата покривна площ (обща част на сградата) като северна и южна […]

Прочети повече