По реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме за издадена Заповед № РСЛ18-РД09-296/29.08.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ ХІІІ – 245а и преотреждане […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-243/06.07.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ ІІ – 97, кв. 209, м. „Подуене – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟ […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-223/20.06.2018 г. Посещения: 3

Прочети повече

Във връзка с предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2018г., Ви информираме за издадена Заповед № СОА18-РД09-473/11.05.2018г. на Кмета на Столична община Заповед № СОА18-РД09-473/11.05.2018г…/изтегли/ Посещения: 1

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-172/14.05.2018 г. за провеждане на обществено обсъждане на: „Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община. […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-155/27.04.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ ХІ – 957 и ХІV – 903, кв. 3, м. „СПЗ „Слатина-юг‟‟, по плана на гр. София, СО – […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-52/28.02.2018 г. за прекратяване на наемно правоотношение Посещения: 1

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-113/13.04.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПСЗаповед № РСЛ18-РД09-114/13.04.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС Посещения: 1

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-110/10.04.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС Посещения: 1

Прочети повече