По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ21-РД09-306/02.07.2021 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПР и ИПРЗ) в обхвата на УПИ […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ21-РД09-286/24.06.2021 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) и Работен устройствен план […]

Прочети повече

Заповед за комисия  Уведомление Посетена: 795

Прочети повече

Обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Заповед РСЛ21-РД09-253/11.06.21 г. Графична част – мотивирано предложение Посетена: 58

Прочети повече

–              Заповед РСЛ21-РД09-232/03.06.2021 г. на Главен Архитект на СО район “Слатина”; –              Мотивирани предложения за ПУП – ИПР и ИПРЗ; –              Съобщение по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Посетена: 57

Прочети повече

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г. на Президента на РБ за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 […]

Прочети повече

ДО: собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ V-131 (ПИ с идентификатор 68134.702.130) и VI-131 (ПИ с идентификатор 68134.702.131), кв. 108, м. „Подуене Редута ” по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД №РСЛ21-РД09-143/30.03.2021 г. На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 275 от КТ , чл. 22, чл. 23, чл. 38а от ЗДСл. и чл. 4 от ЗЗБУТ на основание Решение на МС № 72/26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемиологична обстановка и т. 27 от Заповед № […]

Прочети повече

Заповед – Изтегли Посетена: 141

Прочети повече