Заповед № РСЛ19-РД09-373/25.11.2019 г. Заповед № РСЛ19-РД09-374/25.11.2019 г. Посетена: 203

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-369/19.11.2019 г. Посетена: 180

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-241/12.07.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) и РУП в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.9810 съставляващ УПИ І – 432 и ПИ с идентификатор 68134.702.9809 съставляващ УПИ ХІХ – […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-238/12.07.2019 г. Посетена: 380

Прочети повече

Заповед № РА50-485/24.06.2019 г. на Главния архитект на Столична община (СО), с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІІ – „за детска градина” и УПИ ХV – 139 за ПИ с идентификатори 68134.708.160, 68134.708.139 и 68134.708.205, кв. 23, м. „Христо […]

Прочети повече