Във връзка с необходимостта от поддръжката, включваща абонаментно обслужване, вкл. почистване на асансьорните шахти (един път месечно) и ремонт на  2 (два) броя асансьори, обслужващи подлеза  на бул. „Цариградско шосе” при спирка на градския транспорт „Хотел Плиска”, р-н „Слатина”, гр. София, моля да изпратите на имейл: info@so-slatina.org  Вашите оферти, в които да е посочено какво […]

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че е обявена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на  ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение”, уникален номер 01272-2020-0004, публикувана в Профила на купувача на Район „Слатина” в ЦАИС ЕОП, […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 01272-2020-0002 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. ЕЕДОП – espd…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническа спецификация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Методика за оценка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническо предложение по […]

Прочети повече