Уникален номер в АОП: 01272-2020-0002 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. ЕЕДОП – espd…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническа спецификация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Методика за оценка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническо предложение по […]

Прочети повече