Уведомяваме Ви, че е обявена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на  ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение”, уникален номер 01272-2020-0004, публикувана в Профила на купувача на Район „Слатина” в ЦАИС ЕОП, […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 01272-2020-0002 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. ЕЕДОП – espd…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническа спецификация…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Методика за оценка…/изтегли/ – публикувано на 13.03.2020 г. Техническо предложение по […]

Прочети повече