СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ – РАЙОН „СЛАТИНА”
Адрес: гр. София, жк. „Христо Смирненски”, бл. 47, партер
т. 02/ 870 70 27

01 РУ – СДВР
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” 8
Оперативна дежурна част: т. 02/ 982 71 66, 02/ 982 71 67, 02/872 25 74
Факс: 02/ 982 71 47 

ПАСПОРТНА СЛУЖБА КЪМ 01 РУ – СДВР
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” 67
Приемно време: 8,30-17,30 часа
т. 02/ 982 71 83

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ” – РАЙОН „СЛАТИНА”
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” 67
т. 02/ 971 47 28, 02/ 971 29 53
факс: 02/ 971 47 28

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СЛАТИНА
Адрес: ул. „Кривина” бл. 73 – партер
т. 02/ 873 10 94
email: dsp-slatina@asp.government.bg

Отдел „Закрила на детето”
Адрес: ул. „Кривина” бл. 73 – партер
т. 02/ 971 32 71
email: ozd_Slatina@abv.bg

 ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Бюро за социални услуги – Слатина
Адрес: бул. „Шипченски проход” 67
т. 02/ 971 14 05

ТД на НАП
Обслужва райони: „Слатина”, „Искър”, „Изгрев”, „Панчарево”
Адрес: бул. „Шипченски проход” № 69А
т. 02/ 970 34 01, 02/ 970 35 86 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ИЗТОК
Обслужва районите: „Слатина”, „Изгрев”, „Студентски”, „Искър”, „Младост” и „Панчарево”
Адрес: гр. София, жк. „Младост-4”, срещу бл. 465
Приемно време: 8,30-17 часа
т. 02/ 874 60 95, 02/ 876 65 89
факс 02/ 877 82 36
email: bt_iztok@mail.bg

ДКЦ ХХІІ
Адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник” 9
т. 02/ 872 02 76, 02/ 892 98 40

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
Адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 159
E-mail: klienti@cez-rp.bg
Тел. : 0700 100 10

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Адрес: гр. София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2А
Тел. 0800 121 21