РАЙОН “СЛАТИНА” – ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Стая Отдел Вътрешен телефон Стационарен
телефон
100 Охрана “Егида” 100  
партер Каса – гише № 1, 2 102 02/871 81 23
103 Бюро за социални услуги – пряко подчинение на СО   02/971 14 05
104 АИО ГРАО – началник отдел 104 02/870 63 04
партер ГРАО – гише № 4, 5 105
121
02/873 14 82
партер ГРАО – гише № 6, 7 106122 02/870 32 18
02/870 92 46
партер ДЕЛОВОДСТВО – гише № 8, 9, 10 108109

107

02/870 02 95 
109 Дежурен РСС 112 02/870 62 21
110 ИИБ – приемна; ИСДЕ – приемна 120 02/872 00 29
201 Регистрация и контрол на търговската  дейност (РКТД) 201208 02/870 44 11
202 Инженерна инфраструктура и благоустройство (ИИБ) 202220    02/870 51 58
203 Управление на общинска собственост и жилищен фонд (УОС ЖФ) 203221 02/870 70 21
204 Управление на общинска собственост и жилищен фонд (УОС ЖФ) 222204 02/870 33 15
205 Началник отдел УОС ЖФ РКТД 223 02/870 33 15
206 Главен експерт ОМП 206 02/870 63 29
207 Военен отдел   02/870 42 87
209 Началник отдел ИИБ – главен инженер 209 02/871 80 15
210 Инженерна инфраструктура и благоустройство (ИИБ)
Ландшафтен архитект
224210 02/870 83 06
210 А Интеграция, социални дейности и екология (ИСДЕ) 226225 02/870 53 24 
211 Кадастър и регулация (КР) 227211 02/872 23 20 
212 Началник отдел ИСДЕ 228 02/873 10 54
213 Контрол по строителството (КС) 213 02/870 11 13
214 Контрол по строителството (КС) 214229 02/870 50 14
216 Устройство на територията (УТ) 230231
216
02/870 64 83 
217 Началник отдел УТ КР КС   232217 02/872 22 28
218 Главен архитект 218 02/870 43 07
301 Началник отдел ОКЕУС 301 02/973 32 63
302 Началник отдел ФСД 302123 02/870 52 79
303 Финансов контрольор
Домакин
321303 02/973 32 41
304 Старши счетоводител 322304 02/870 62 71
305 Счетоводство “Просвета” 
Секретар МКБППМН
323305 02/872 05 57
02/872 23 54
306 Финансово-счетоводни дейности (ФСД) 306 02/870 65 03
307 Човешки ресурси 307 02/870 92 73
309 ФСД – Каса 309 02/871 81 23
310 Образование, култура, електронно управление и спорт (ОКЕУС) 418 / 318 02/870 51 59
311 Технически секретар 311 02/870 55 32
312 Кмет   02/870 55 32
313 Заместник-кмет – ресор ОКЕУС 313 02/870 43 95
314 Заместник-кмет – ресор ИИБ 314 02/871 01 82
315 Заместник-кмет – ресор ИСДЕ 315 02/973 32 57
316 Секретар 324 02/873 14 68
317 Началник отдел ПНО Главен юрисконсулт 325317 02/873 79 56
318 Правно-нормативни дейности 410 02/872 01 74

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отдел “Общински приходи-Слатина” – пряко подчинение на Столична община 02/971 47 28
02/904 12 70/71
Паспортна служба 02/982 71 83
Дежурен І РУ СДВР  02/982 71 66 
Дирекция “Социално подпомагане-Слатина” – пряко подчинение на АСП 02/873 10 94
ТД на НАП – офис “Изток”  02/970 34 80
02/970 35 86
Агенция по вписванията 02/948 61 81
Столичен инспекторат “Слатина”- ж.к. “Христо Смирненски”, бл. 47 02/870 70 27
Улично осветление 0700 11 233