Район „Слатина“ изпълнява проект „Топъл обяд“, съгласно договор № BG05SFPR003-1.001-0006-C04. Желаещите да се включат могат да попълнят заявления по образец, които се получават на гише „Деловодство“ на районната администрация или се изтеглят тук:

 

Приложение 1 Заявление декларация
Приложение 4 Карта за участие
Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.

 

Подаването на документите за включване в програмата става на гише „Деловодство“. Ако сте кандидатствали за присъединяване към програмата, ние ще изпратим документите Ви за одобрение в Дирекция „Социално подпомагане – Слатина“. Ще Ви включим в проекта веднага, след като бъдете одобрени. Имате право да участвате в една социална дейност.