Район „Слатина“ изпълнява проект „Топъл обяд в район Слатина и Красно село“, съгласно договор № BG05SFPR003-1.001-0006 по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

Желаещите да се включат могат да попълнят заявление-декларация по образец, което могат да получат на гише „Деловодство“ на районната администрация или да изтеглят тук:

Приложение 1 Заявление декларация
Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.

Подаването на документите за включване в проекта става на гише „Деловодство“. Ако сте кандидатствали за присъединяване към проекта, ние ще изпратим документите Ви за одобрение в Дирекция „Социално подпомагане – Слатина“, респ. „Дирекция Социално подпомагане – Красно село“. Ще Ви включим в проекта веднага, след като получите потвърждение, че принадлежите към някоя от целевите групи.

Целевите групи, които са определени за допустими по Операция „Топъл обяд“ са регламентирани в Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. (Наредбата) на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд ПЛЮС, обн. ДВ бр.81 от 28.09.2021 г., в сила от 28.09.2021 г.

В съответствие с Наредбата целевите групи са:

 

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.