Полезна информация

Телефони за връзка

I РУП /Пряко подчинение на СДВР/

02 982 71 53

ДЕЖУРНИ I РУП

02 872 25 74 ; 02 982 71 66

ПАСПОРТНА СЛУЖБА “СЛАТИНА”                                                    

02 982 71 83

СОЦИАЛНА СЛУЖБА “СЛАТИНА” /Пряко подчинение на Агенция „Социално подпомагане”/

02 870 55 02 ; 02 873 10 94

СЛУЖБА “ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ –СЛАТИНА” /Пряко подчинение на Столична община/

02 971 47 28 ; 02 904 12 70

НАП “ИЗТОК”/Пряко подчинение на Министерство на финансите/

02 970 34 80 ; 02 970 35 86

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА /Пряко подчинение на Министерство на правосъдието/

02 948 61 81

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ     /Пряко подчинение на Столична община/

02 870 70 27

Т Е Л Е Ф О Н Е Н   У К А З А Т Е Л

СО-РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ “СЛАТИНА”

РЪКОВОДСТВО

Кмет

Наталия Стоянова

02 870 55 32

Заместник кмет

Силва Джелепова

02 870 43 95

Заместник кмет

Инж. Милчо Михайлов

02 973 32 57

Заместник кмет

Инж. Тошко Николов

02 871 01 82

Секретар

Димитрина Джавелкова

02 873 14 68

Главен архитект

Арх. Елена Ахчиева

02 870 43 07

Технически секретар на Кмета

Соня Вълева

02 870 55 32

ОТДЕЛ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ” /УТКР/

Главен експерт

инж.Веселин Божилов

02 872 23 20

Главен експерт

Нели Кръстева

02 872 23 20

Технически сътрудник

Соня Славчева

02 873 10 54

Главен експерт

арх. Анна Иванова

02 870 64 83

Главен експерт

Силвия Николова

02 870 64 83

Главен експерт

арх. Маргарита Илиева

02 870 64 83

Главен експерт

арх. Венетка Найденова

02 872 22 28

   

ОТДЕЛ „ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Началник отдел

Венета Георгиева

02 873 79 56

Главен юрисконсулт

Венцислав Дъбов

02 873 79 56

Юрисконсулт

Евгений Пепелянков

02 872 01 74

Старши юрисконсулт

Виолета Спасова

02 872 01 74

АИО, ГРАО

Началник отдел

Янка Любомирова

02 870 63 04

ЕСГРАОН –

Людмила Петрова

02 873 14 82

ГИШЕ № 4,5

Ива Анева-Нешева

     

ЕСГРАОН –

Б.Воденичарова

02 870 32 18

ГИШЕ № 6,7

Траянка Виденова

02 870 92 46

     

Деловодство-

Корнелия Кънева

02 870 02 95

ГИШЕ № 8, 9, 10

Цветана Ангелова

 

Юлияна Найденова

ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО,ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ” /КС,ИИБЕ/

Главен инженер

инж.Росица Тодорова

02 871 80 15

Н-к отдел

инж.Михаил Джурджин

02 870 11 13

Главен специалист

Даниела Тодорова

02 872 00 29

Главен специалист

Ягода Иванова

02 870 51 58

Главен експерт

Инж.Диана Тодорова

02 870 51 58

Главен експерт

инж. Ирина Петкова

02 870 83 06

Главен експерт

инж.Минка Иванова

02 870 83 06

Главен експерт-еколог

Полина Димова

02 870 53 24

Главен експерт

инж.Ива Иванова

02 870 50 14

Главен експерт

инж.Лиляна Карапантева

02 870 50 14

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩЕН ФОНД,

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 

Главен специалист

Цветанка Вельова

02 870 70 21

Главен експерт

Андрей Нинов

02 870 33 15

Главен експерт

инж.Десислава Бонева

Главен специалист

Снежа Петкова

02 870 33 15

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

Главен експерт

Илияна Филипова

02 870 44 11

Главен експерт

Миличка Василева

02 870 44 11

Главен експерт

Красимир Георгиев

02 870 44 11

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СПОРТ /ОКСДС/

Началник отдел

Стефка Любомирова

02 973 32 63

Главен експерт

Димитринка Василева

02 870 51 59

Главен експерт

Албена Кръстева

02 870 51 59

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ /ФСД/

Началник отдел

Галинка Ангелова

02 870 52 79

Финансов контрольор

Милена Алексиева

02 973 32 41

Счетоводител

Цветанка Илиева

02 870 62 71

Счетоводител

Катя Димитрова

Направление “Образование”

Ивелина Симеонова

02 872 05 57

Каса

Райна Кръстева

02 871 81 23

Касиер

Здравка Цветкова

02 872 00 29

Домакин

Марияна Хаджийска

02 973 32 41

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Главен експерт

Антония Сиракова

02 870 92 73

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Секретар

Юлия Ангелова

02 973 32 63

ОМП и защита при бедствия

Главен експерт                   Теодора Стефанова                                   02 870 63 29

„ОМПЗБ” и регистратура КИ    

Дежурни по РСС                Георги Георгиев

                                               Йовка Дишлиева                                        02 870 62 21

                                               Богомил Гинев

                                               Катя Тасева

                                               Никола Предов


             

Телефонен указател

Контакти | 0 коментара