ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ПОДКРЕПА НА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СОФИЯ

ОП “Регионално развитие 2007-2013” Реализиране на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 138 СОУ “Проф. Васил Златарски”

Източник на финансиране: МРРБ

Цел на проекта: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, осигуряваща намаляването на потреблението на енергия, съответно на парниковите газове, а също и намаляване разходите по поддръжка и експлоатация на сградата.

Проект “Социално включване” Изграждане на два общностни центъра за деца и семейства в рискови групи в район Слатина и район Овча купел

Източник на финансиране: Световна банка; Столична община

Цел на проекта: Интеграция и подпомагане на деца и семейства в рискови групи. Създаване на две нови градински групи.

Проект “Подкрепа за достоен живот”

Източник на финансиране: ОП на ЕС. Водеща организация /конкретен бенефициент/ – АСП- МТСП, Район “Слатина” – партньор

Цел на проекта: Ползване на услугата “Личен асистент” от лица с увреждания. Осигуряване на по-добро качество на живот на хората в неравностойно положение.

Проект “Обществена трапезария”

Източник на финансиране: МТСП- АСП

Цел на проекта: Ползване на услугата “Обществена трапезария” от лица с увреждания, самотно живеещи и с ниски доходи. Осигуряване на по-добро качество на живот на хората в неравностойно положение. 

Текущи Проекти

Текущи Проекти | 0 коментара