Информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект „Администрацията и гражданите-една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, с приоритетна ос ІІ:

„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, открита с Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка № 12 00-169/04.11.2014 г. на Кмета на район „Слатина”…../Изтегли/

Информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет

Профил на купувача | 0 коментара