СПИСЪК НА БЛАНКИТЕ …./изтегли/

ВАЖНО! ПРОЧЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО! …./изтегли/

RA-UТ-001 заявление за даване на разрешение за ПУП

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за одобряване на проект за ПУП – код 2117

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за одобряване на ПУП по чл 135а ал 3 от ЗУТ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-003 заявление за издаване на виза за проектиране

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на разрешение за промяна предназначение без СМР 

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Уведомление за инвестиционно предложение за промяна предназначението без СМР

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление съгласуване и одобр. инв.  Проекти, по които се издава разрешение за строеж – код 2054

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-005 заявление съгласуване и одобр. инв.проект за изменение чл. 154 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-006 заявление за одобряване на проект

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-007 заявление за предаване екзекутивна документация

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване разрешение за строеж чл. 147-148 ЗУТ – код 2112

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-009 заявление за презаверяване разрешение за строеж

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ      

RA-UТ-010 заявление за издаване схема-скица чл. 56-57 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-011 заявление за одобряване на проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, градско обзавеждане

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-012 заявление за регистриране на преместваем обект

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-013 заявление за откриване на строителна площадка Протокол 2,2А

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-014 заявление за проверка за съответствие Протокол 3

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-015 заявление за издаване на удостоверение за груб строеж чл. 181 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот – код 2082

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-019 заявление за издаване заповед за временен път

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-020 заявление за издаване заповед за преминаване

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-021 заявление за издаване заповед за прекарване на отклонение

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-022 заявление за осигуряване на достъп

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-023 заявление за обследване насграда

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-024 заявление за издаване удостоверение за премахната сграда

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-025 заявление за регистриране технически паспорт за нов строеж

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-026 заявление за регистриране технически паспорт на съществуваща сграда

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-027 заявление за издаване заверен препис от документация

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-029 заявление за временно ползване на общински терен за стр. площадка

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-032 заямление за подписване на конст. акт образец 15

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-033 заявление за определяне представител в ДПК

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-034 заявление за отсичане на дървета

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-035 заявление за заверка геодез. Заснемане на растителност

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-036 заявление за измерване и кубиране на дървесина

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-038 заявление за издаване на нов административен адрес

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-039 заявление за идентичност на административен адрес

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-040 заявление за издаване заповед по чл. 16, ал.6 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление  за удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – код 2119

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-042 заявление за удостоверение скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UT-043 заявление за съгласие за анкериране към общински имоти

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-044 заявление за удостоверение по чл. 197 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-046 заявление за одо6ряване схема за разполагане на маси

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-047 заявление за внасяне на допълнителни документи

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-048 декларация от собственици

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UT-049 декларация по чл. 154 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UT-050 опис на внесените проектни материали по преписка

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UT-052 такси за инвестиционни проекти

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична община.
Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане.
Достъпът до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура.
Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на закона.
Непредставяне на лични данни, които се изискват от закона, може да доведе до прекратяване на производството.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“

Административни услуги | 0 коментара