ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Във връзка с обявена сесия за програмно финансиране на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта СО район „Слатина” кандидатства и защити проект „Спортът и здравето – ръка за ръка”.
Програмен приоритет:
– Проекти в областта на физическо възпитание и спорт, туризъм в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.
Срок на изпълнение: 8 юли 2016 г.
В СО район „Слатина” има изградена политика „С лице към хората”.
СО район „Слатина” регулярно провежда инициативи за популяризиране на спортни дейности на открито за всички възрасти: национален маратон „Спортакус”, Аеробика , Европейската седмица на спорта и др.
Чрез проведените събития съвместно с учебните заведения, читалищата, както и чрез изпълнението на проекти от Европейския социален фонд са установени потребностите, нуждите и интересите на хората от различните възрастови групи.
Това мотивира екипа на районната администрация да търси и нови иновативни решения, с които да допринесе за развитието на физическото възпитание, здравословния начин на живот и мотивацията, както за развитието на младежките дейности, така и за предоставянето на възможности и желание за включване в спортни занимания на хора в по-зряла възраст и такива с увреждания (възрастни и деца със СОП).
Целеви групи – преки участници:

• Деца и ученици от общинските училища и детски градини
• Ползватели на услуги от Столичен общински дневен център за социална
рехабилитация на инвалиди – Слатина
• Ползватели на услуги от Столичен общински дневен център за социална
рехабилитация на инвалиди – Слатина.
• Деца със специални образователни потребности
• Деца от различни етнически групи
• Родители на деца и ученици, които участват в проектните дейности – действащ
проект „Независим живот” – ОП „Развитие на човешките ресурси”
Младежи – съгласно Закон за младежта, чл.19, ал.1 – „лица на възраст от 15 до 29 години включително”
• Рискови групи – деца и младежи от ромска етническа общност,социално слаби
• Специалисти и активни самодейци от читалищата в района.
• Доброволци.

Целевите групи – непреки участници:
• възрастова група 60 +, хора с увреждания, лица в неравностойно положение
• активно спортуващи граждани, картотекирани спортисти, ветерани и спортни специалисти, треньори
• фондация „Деца на България”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Нови страници | 0 коментара