Обучение на тема

„Бърнаут синдром и начините за преодоляването му“

 

На 16 март 2017 год. в „Център за интегрирани грижи“ към Столична община, район „Слатина“ се проведе обучение на личните асистенти, сключили договор за почасово обгрижване на потребители по програмата „Независим живот“. Обучението беше на тема: „Бърнаут синдром и начините за преодоляването му“ и беше проведено от психолога на Центъра г-жа Десислава Бенева – Тодорова в изпълнение на Дейност 4 „Обучение на персонала“ по проект BG05M9OP001-2.002-0230. На мероприятието присъстваха 12 лични асистенти, на които им бе издаден сертификат за успешно преминаване на обучението.

Обучението имаше за цел да запознае личните асистенти със симптомите и рисковите фактори при наличие на синдром на професионалното прегаряне или т. нар. Бърнаут синдром, както и начините за преодоляването му. Тематиката е съществено важна за хора, полагащи грижи за тежко болни и/или лица с увреждания, поради стресовите ситуации на които те са поставени ежедневно. След проведената презентация личните асистенти дискутираха с екипа на Центъра всички трудности и проблеми, които срещат в работата си. Бяха очертани ясни начини за справянето с тях.

По време на мероприятието бяха попълнени и анкетни карти с отворени и затворени въпроси. Целта на анкетата беше екипа по проекта да има обратна връзка с личните асистенти и да обобщи техните препоръки и трудности, които те срещат в изпълнението на дейностите по програмата.

Такъв тип срещи са предпоставка за добра комуникация между потребителите и екипа, както и за очертаването на ясни и точни бъдещи цели и задачи за осъществяване, с оглед осигуряване на устойчивост на услугите и грижата за нуждаещите се целеви групи.

Публикувано на 17.03.2017 г.

 

Бърнаут синдром и начините за преодоляването му

Проект "Независим живот" | 0 коментара