Обучение в Центъра за интегрирани грижи

През месец декември 2016 година се проведе регулярно обучение на персонала на „Центъра за интегрирани грижи“ към Столична община, район „Слатина“ по проект BG05M90P001-2.002-0230-C001. Обучението се проведе от Десислава Бенева – Тодорова, клиничен психолог към Центъра за интегрирани грижи и беше на тема: „Бърнауд синдром и начините за преодоляването му“. На обучението присъстваха Христина Братанова – управител на Центъра и Ваня Петкова – здравен асистент по проекта.

Обучението се наложи с оглед оптимизиране на предоставяните професионални и комплексни почасови здравни и социални услуги в домашна среда, като форма на дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения и/или невъзможност за самообслужване, при отчитане на специфичните им нужди с цел независим и пълноценен живот.
Професионалистите работещи в сферата на предоставяне на здравни и социални услуги са поставени под висок риск от професионално прегряване. Именно затова по време на настоящето обучение бяха дискутираните срещаните до момента проблеми в процеса на предоставяне на грижи и начините за преодоляването им. На екипа на Центъра за интегрирани грижи бяха предоставени нагледни материали и примери за начините за справяне със стреса и повишаването на мотивацията за работа с тези групи хора. Очакваните резултати са за намаляване на тревожността и намиране на правилен подход за професионална реализация сред персонала, предоставящ услугите по проекта.
С предоставянето на интегрирани грижи се цели да се постави на фокус независимостта на човека и правото му да определя живота си самостоятелно. Потребителят на услугата по проекта не трябва да бъде обект на грижа, а да организира и определя своята собствена подкрепа. Центърът е тясно свързан с „гражданския модел” или идеята, че хората с увреждания са активни граждани на обществото. Чрез този проект и работата на екипа от професионалисти район „Слатина” цели да направи живота на хората в неравностойно положение по-лесен, а тях самите по-независими.
Публикувано на 22.12.2016 г.

Проект “Независим живот”

Проект "Независим живот" | 0 коментара