Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции:
– Обособена позиция №1 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, ул. „Мъдрен”, бл. 27
– Обособена позиция №2 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина” бл. 54

Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2017-0001

Решение за откриване на процедура – ../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Покана до фирма „Софинвест” ЕООД по обособена позиция 1 ../изтегли/ , публикувано на 14.07.2017 г.
Покана до фирма „Технико-икономически анализ и проектиране” ЕООД по обособена позиция 2 ../изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Образци …/изтегли/, публикувано на 14.07.2017 г.
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-284/21.07.2017 г. на кмета на район „Слатина”…/изтегли/-публикувано на 21.07.2017 г.
Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с чл. 67 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията…/изтегли/-публикувано на 21.07.2017 г.
Решение № РСЛ17-РД09-285/21.07.2017 г. за избор на изпълнители…/изтегли/-публикувано на 21.07.2017 г.
Договор по ОП 1 …./изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.
Договор по ОП 2 …./изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.
Обявление за възложена поръчка …./изтегли/ публикувано на 28.08.2017г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 …/изтегли/ – публикувано на 05.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2…/изтегли/ – публикувано на 07.12.2018 г.

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП

Договаряне без предварително обявление | 0 коментара