УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ със заповед № РД-18-138/24.07.2017г., обнародвана в ДВ бр. № 68/22.08.2017г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри / КККР / за район „Слатина”- СО.
Съгласно §4, т. 4, ал. 4 на Преходни и заключителни разпоредби на ЗКИР: „След одобряване на КККР дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратява”.
Скици за недвижими имоти ще се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на адрес: ул. „Мусала” № 1, или на изнесените работни места на адрес: ул. „Сердика” № 5 -партер и ул. „Кракра” № 3.

СО РАЙОН „СЛАТИНА”

СЪОБЩЕНИЕ

Важни съобщения - начало | 0 коментара