РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

Административни услуги…/изтегли/
Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/
Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Стая 203, тел 02/8707021 – общинска собственост

Стая 204, тел. 02/8703315 – жилищно настаняване

1. Картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди и справки по картотечни преписки и дневници.

1. Заявление по чл.6, от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО.
2. Декларация по чл.6, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО.
3. Документите, които се прилагат към заявлението са упоменати в същото.

5. Приемане на документи за продажба на общински жилища
1. Необходимите документи са подробно упоменати в Заявление.

Такса

Срок
1 ден
6. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
1. Документ за собственост
2. Удостоверение за наследници при необходимост.

3. Заявление

Такса
13 лв.+ДДС
Срок
14 дни
7. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти-общинска собственост
1. Заявление

Такса
20 лв.+ДДС
Срок
14 дни
8. Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституционни закони
1. Заявление
2. Копие от заповед на СО или решение на поземлена комисия.
3. Удостоверение за наследници при необходимост.

Такса
15 лв.+ДДС
Срок
14 дни
9. Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически и юридически лица
1. Заявление
2. Копие от документ за собственост.
3. Удостоверение за наследници при необходимост.

Такса

Срок
14 дни
10. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост (районна администрация)
1. Заявление
2. Копие от договор за покупко-продажба.

Такса
10 лв. + ДДС
Срок
30 дни
11. Издаване на дубликати и заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища, заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива на “УОС и ЖН”
1. Заявление

2. Копие от договори – 10лв.

3. Копие от актове и др. документи – 7,50 лв.
12. Заличаване на ипотеки
1. Заявление

2. Оригинална бележка от ДСК за погасен заем

Такса

Срок
7 дни
13. Издаване на удостоверение за граници на апартамент и прилежащи мазе и таван закупен от общината
1. Заявление

2. Копие от документ за собственост

Такса
13 лв. +ДДС
Срок
14 дни
14. Извършване на проверки и заверки на заявления-декларации по обстоятелствени проверки за имоти във и извън регулация
1. Молба-декларация

Такса
20 лв. +ДДС
Срок
30 дни
15. Извършване на справки относно разпределяне на идеални части от общите части на сгради с ЕС
1. Заявление

Такса
13 лв. +ДДС
Срок
7 дни
16. Извършване на справки относно собственастта и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни , нежилищни имоти и терени и техните граници
1. Заявление

Такса
10 лв. +ДДС
Срок
14 дни
17. Приемане на документи за учредяване на право на надстрояване или пристрояване.
1. Заявление

2. Одобрен идеен проект за ОПС.

Такса

Срок
14 дни
18. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
1. Заявление

2. Скица на имота.
3. Документ за собственост.
4. Удостоверение за наследници при необходимост.
5. Копие от договора за учреденото ОПС

Такса

Срок
30 дни

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

За гражданите | 0 коментара