Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните.

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Район „Слатина” в качеството си на съставна единица от структурата на Столична община е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:

СО- район „Слатина”

Седалище и адрес на управление:

бул. “Шипченски проход“ № 67, гр.София – 1574

Данни за кореспонденция:

бул. “Шипченски проход“ № 67, гр.София – 1574

Телефон:

02 / 8705532

Web site:

www.so-slatina.org

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:

Александър Тодоров

Данни за кореспонденция:

бул. “Шипченски проход“ № 67, гр.София – 1574

Телефон:

02 / 8706329

   

E-mail:

info@so-slatina.org

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

 

СО-район „Слатина” събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.


Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Данни за кореспонденция:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Телефон:

02 9153 518

Web site:

www.cpdp.bg

E-mail:

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като СО-район „Слатина” си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

                                                
Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни.

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни. Вие имате право да поискате от СО-район „Слатина” изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Столична община.

СО-район „Слатина” няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате СО-район „Слатина” да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни за срок, който позволява на СО-район „Слатина” да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СО-район „Слатина” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СО-район „Слатина” имат преимущество пред интересите Ви.


Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. СО-район „Слатина” събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.


Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които СО-район „Слатина” предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Списък на видовете документи със срокове на съхранение на СО-район „Слатина”.

СО-район „Слатина” съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

 

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които СО-район „Слатина” предоставя извън организацията:

 • На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на СО-район „Слатина” и по негово нареждане или възлагане).

 

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, СО-район „Слатина” се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни


Други

Район „Слатина” не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица. СО-район „Слатина” в качеството си на съставна единица в структурата на Столична община е администратор на лични данни(регистриран с идентификационен номер 52258). Събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Основна цел на портала е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват). СО-район „Слатина” не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

ВНИМАНИЕ: За облекчаване обслужването на нашите потребители на портала публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от СО-район „Слатина”. Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за информацията, която предоставяте към тези сайтове.

СО-район „Слатина” променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което – актуалното състояние на защита се публикува на настоящия портал заедно с датата на актуализация. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за степента на защита на личните данни.

Защита на личните данни

Нови страници | 0 коментара