Заповед № РСЛ18-РД09-243/06.07.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ ІІ – 97, кв. 209, м. „Подуене – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Обявление…/изтегли/
Заповед…/изтегли/

Заповед № РСЛ18-РД09-243/06.07.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”

Заповеди | 0 коментара