По реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме за издадена Заповед № РСЛ18-РД09-296/29.08.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ ХІІІ – 245а и преотреждане за УПИ ХІІІ – 1245 по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.702.1245 и контактни УПИ ХІІ – 244 и УПИ ХІV – 245, кв. 202б, м. „Подуяне – Редута ‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟.

Обявление…/изтегли/
Заповед…/изтегли/

Заповед № РСЛ18-РД09-296/29.08.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”

Заповеди |