Заповед № РСЛ18-РД09-368/24.10.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ ІІ – 267, кв. 237, м. „Подуене – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Обявление …/изтегли/
Заповед …/изтегли/

Заповед № РСЛ18-РД09-368/24.10.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”

Заповеди |