Издадено е разрешение за строеж  № Б-148/08.10.2018г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н.1kV  НА  ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН  ПАРКИНГ ” – УПИ VIII-1246, кв.92, м „Христо Смирненски – Слатина”,  гр. София”

Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. ”Сердика”, №5, стая 212.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – Югозападен район сектор София в четиридесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Разрешение за строеж № Б-148/08.10.2018г

Съобщения |