Заповед № РСЛ18-РД09-430/06.12.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.702.149, 68134.702.150 и  68134.702.151,   УПИ V – 149, VI – 150 и IX – 151, кв. 195, м. „Подуяне – Редута ‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Заповед
Обявление

Заповед № РСЛ18-РД09-430/06.12.2018 г.

Заповеди |