Уникален номер в АОП:  01272-2018-0004

Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г.
Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г.
Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г.
Технически спецификации…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г.
Образци от документацията за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г.
ЕЕДОП – espd – публикувано на 21.12.2018 г.

Обект „Жилищна сграда  с адрес ж. к. „Гео Милев”, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 6”
Обект „Жилищна сграда с адрес ж. к. „Христо Смирненски”, бл. 63”
Обект „Жилищна сграда с адрес ж. к. „Христо Смирненски”, бл. 30”
Обект „Жилищна сграда с адрес ул. „Коста Лулчев” № 25, бл. 263”

Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП с № Към РСЛ18-ДИ05-556-/2/11.01.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 11.01.2019 г.
Разяснение № 2 по  чл. 33, ал. 2 от ЗОП с № Към РСЛ18-ДИ05-556-/5//15.01.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 15.01.2019 г.
Разяснение № 3 по  чл. 33, ал. 2 от ЗОП с № Към РСЛ18-ДИ05-556-/7//18.01.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 18.01.2019 г.
Разяснение № 4 по  чл. 33, ал. 2 от ЗОП с № Към РСЛ18-ДИ05-556-/8//18.01.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 18.01.2019 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, назначена със Заповед РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Кмета на СО район „Слатина”…/изтегли/ – публикувано на 23.05.2019 г.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложение…/изтегли/ – публикувано на 16.08.2019 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, назначена със Заповед РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Кмета на СО район „Слатина“…/изтегли/ – публикувано на 17.10.2019 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, назначена със Заповед РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Кмета на СО район „Слатина“…/изтегли/ – публикувано на 17.10.2019 г.

Протокол № 4 от работата на комисията, назначена със Заповед РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Кмета на СО район „Слатина“…/изтегли/ – публикувано на 17.10.2019 г.

Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, утвърден на 17.10.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 17.10.2019 г.

Решение № РСЛ19-РД09-344/17.10.2019 г. за определяне на изпълнители…/изтегли/ – публикувано на 17.10.2019 г.

Обявление за прекратяване на открита процедура по обособена позиция 12…/изтегли/ – публикувано на 16.12.2019 г.

Решение № РСЛ20-РД09-328/13.08.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка…/изтегли/ – публикувано на 13.08.2020 г.

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – бл. 6, бл. 63, бл. 30 и бл. 263

Открити процедури |