Заповед № РСЛ19-РД09-64/22.02.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.55, 68134.702.54 и 68134.702.38, представляващи съответно УПИ ХVІІ – 55, УПИ ХV – 54 и УПИ ХІІ – 38, кв. 204а, м. „Подуяне – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Обявление
Заповед РСЛ19-РД09-64/22.02.19 г.

Заповед № РСЛ19-РД09-64/22.02.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”

Заповеди |