ПРОЕКТ „ФАМИЛИАДА ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ“ КП33.17-1-123, ФИНАНСИРАН ОТ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА /ЦОИДУЕМ/

 

 

ОТ 01.10.2018 г. ДО 31.07.2019 г.
„Фамилиада за деца и родители“ е проект на ДГ № 62 „Зорница“, който предлага иновативна концепция за преосмисляне ролята на образованието и възпитанието на децата от страна на техните родители и активното им въвличане като съмишленици за личностно и професионално развитие на техните деца.

Основна цел – Създаване на условия за ефективна социализация на децата от ромската общност от квартал „Христо Ботев“ и изграждане на иновативен модел за комуникация и сътрудничество между родители, учители и деца.

За целта ще се реализират поредица от интерактивни и иновативни дейности.

Дейности по проекта:

  1. Информираност и публичност

Запознаване на родителите и общността на кв. Христо Ботев с целите на проекта, осигуряване прозрачност на дейностите, изграждане на имидж на проекта и образователната институция, както и популяризиране на ЦОИДУЕМ.

Срок – от 01.10.2018 г. до 31.07.2019 г.

  1. Дни на отворените врати

Въвличане и мотивиране на родителите на децата към активно участие в процеса на отглеждане, възпитание и обучение, както и да ги подготви за принос в образователната интеграция на децата.

Срок – ноември

  1. Празнични творчески работилници

Създаване на условия за активна комуникация, общуване и взаимодействие между децата, учителите и родителите, както и повишаване на доверието на родителите в обучителните методи и насърчаване развитието и напредъка на децата.

Срок – месеци декември 2018 г. – февруари 2019 г.

  1. Форум – театър на толерантността

Изграждане на положителна нагласа за различните култури и преодоляване на предразсъдъците и нетолерантността.

Срок – март – април 2019 г.

  1. Месец на професиите

Запознаване с основни типове професии и въвличане на родителите, като модел за подражание и добър пример за децата си. Създаване на условия за бъдещо личностно и професионално развитие чрез учене, опит и труд.

Срок – април- май 2019 г.

  1. Лятна Фамилиада

Създаване на принадлежност на децата и родителите към детската градина, привличане на местната общност като съмишленик в опазването и поддържането на образователната институция. Подпомагане адаптацията на децата за предстоящия им преход към училище и превенция на отпадането им.

Срок – месеци май – юли 2019 г

ПРОЕКТ „ФАМИЛИАДА ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ“ КП33.17-1-123, ФИНАНСИРАН ОТ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА /ЦОИДУЕМ/

Последни новини |