Уникален номер в АОП: 9085725
Дата на публикуване: 18.02.2019 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 3…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 10…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 11…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 12…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 13…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 14…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 15…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Образец 16…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Количествена сметка…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 11.03.2019 г., 17 часа…/изтегли/ – публикувано на 06.03.2019 г.
Протокол от работата на комисията, утвърден на 21.03.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 21.03.2019 г.
Договор № РСЛ19-ДГ55-5/26.03.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 26.03.2019 г.
Ценово предложение…/изтегли/ – публикувано на 26.03.2019 г.
Техническо предложение…/изтегли/ – публикувано на 26.03.2019 г.

„Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП |