Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен констативeн акт за установени незаконно поставени преместваеми обекти – „ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА” и „БАРИЕРА”, находящи се в УПИ І – за магазини и подземни гаражи, кв. 95, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София, в близост до бл. 63.

Съобщениe №1/11.03.2019г.
Констативен акт № 1/08.03.2019г.

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен констативeн акт за установени незаконно поставени преместваеми обекти

Съобщения |