Обявление
Заповед № РСЛ19-РД09-124/09.04.2019 г.

Заповед № РСЛ19-РД09-124/09.04.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ИПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.702.552, УПИ ІХ – 552, кв. 185, м. „Подуяне – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Заповеди |