Обявление…/изтегли/
Заповед № РСЛ19-РД09-137/22.04.2019 г…/изтегли/

Заповед № РСЛ19-РД09-137/22.04.2019 г. , с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение за план за регулация (ИПР) в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.702.2022 и ПИ с идентификатор 68134.702.2026

Заповеди |