Обявление…/изтегли/
Заповед РСЛ19-РД09-154/13.05.2019 г…/изтегли/

Заповед № РСЛ19-РД09-154/13.05.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ИПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.702.31, УПИ ХХХІ – 30, 31, кв. 206г, м. „Подуяне – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Заповеди |