Заповед № РСЛ19-РД09-168/23.05.2019 г. на Главен архитект на СО район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план изменение план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.703.1372 , УПИ V-за ДКНТП от кв. 95, местност „Христо Смирненски”

Съобщение
Заповед № РСЛ19-РД09-168/23.05.2019 г.

Заповед № РСЛ19-РД09-168/23.05.2019 г. на Главен архитект на СО район „Слатина”

Заповеди |