Заповед № РСЛ19-РД09-181/07.06.2019 г. на Главния архитект на СО район „Слатина”, с която се разрешава изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на кв. 42, по действащия регулационен план на м. „Хр. Смирненски”, в обхват на УПИ ІV и УПИ ІІ

Съобщение
Заповед № РСЛ19-РД09-181/07.06.2019 г.

Заповед № РСЛ19-РД09-181/07.06.2019 г. на Главния архитект на СО район „Слатина”

Заповеди |