Заповед № РА50-485/24.06.2019 г. на Главния архитект на Столична община (СО), с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІІ – „за детска градина” и УПИ ХV – 139 за ПИ с идентификатори 68134.708.160, 68134.708.139 и 68134.708.205, кв. 23, м. „Христо Ботев”, СО – р-н „Слатина”

Обявление…/изтегли/
Заповед № РА50-485/24.06.2019 г…./изтегли/

Заповед № РА50-485/24.06.2019 г. на Главния архитект на Столична община (СО)

Заповеди |