Заповед № РСЛ19-РД09-241/12.07.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) и РУП в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.9810 съставляващ УПИ І – 432 и ПИ с идентификатор 68134.702.9809 съставляващ УПИ ХІХ – 431, кв. 235, м. „Подуене – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина”

Обявление …/изтегли/
Заповед № РСЛ19-РД09-241/12.07.2019 г. …/изтегли/

Заповед № РСЛ19-РД09-241/12.07.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”

Заповеди |