Обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски”


На 03.07.2019г. в  138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, гр. София се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1. Темата на обучението беше „Проектно-базирано обучение“, а обучаващата организация – „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ“ OOД с лектор проф. д-р Янка Тоцева. Като целите на обучението са:

  • Учителите да усвоят и прилагат: – иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване – информационни и комуникационни технологии – техники и начини за формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници – модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати.
  • Да подобрят уменията си: – за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на учениците, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозиране на очакваните резултати – за осигуряване на възможности учениците да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си – да насърчават усвояването на знания и на ключовите компетентности чрез критично, самокритично и конструктивно мислене – да организират, координират и контролират дейностите по време на преподаването, като поддържат необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа- за работа в екип, конструктивни подходи на сътрудничество, за насочване на учениците към автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения.

Обучението се състои от 8 часа присъствени и 8 часа самостоятелна работа след курса, с присъждане на 1 квалификационен кредит. На обучението присъстваха 17 преподаватели от 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.

 

———————————————————————– www.eufunds.bg ———————————————————————–

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски”

Последни новини |