Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 2/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 2, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично върху тротоар и уличното платно на ул. „Слатинска”, за която в този участък не е приложена уличната регулация, в близост до кръстовището на ул. „Теменуга” и  ул. „Слатинска” (бивша ул. „Червена армия”)

                Съобщениe № 2/12.09.2019г.

                Констативен акт № 2/12.08.2019г.

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 2/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж:

Обяви |