Уникален номер в АОП: 9093153
Дата на публикуване: 07.10.2019 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г.
Образци и проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 23.10.2019 г., 17 часа…/изтегли/ – публикувано на 18.10.2019 г.

Протокол от работата на комисията, назначена със заповед № РСЛ19-РД09-354/24.10.2019 г. на Кмета на район „Слатина“, утвърден на 01.11.2019 г…/изтегли/ – публикувано на 01.11.2019 г.

Договор № РСЛ19-РД55-26/07.11.2019 г…/изтегли/ – публикувано на 07.11.2019 г.
Ценово предложение…/изтегли/ – публикувано на 07.11.2019 г.
Предложение за изпълнение…/изтегли/ – публикувано на 07.11.2019 г.

Премахване и кастрене на дървесна растителност на територията на СО район „Слатина“

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП |