Обявление…/изтегли/

По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме за издадена Заповед №РСЛ19-РД09-379/02.12.2019г. от Главния архитект на район „Слатина“- СО, за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ИПР и ПУР изменение на границите на УПИ ХІV- „за читалище“ от кв. 56, м. „Христо Ботев“

Обяви |