СЪОБЩЕНИЕ на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.706.677, УПИ Х – 677, КВ. 3, М. „СПЗ „СЛАТИНА – ЮГ”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – Р-Н „СЛАТИНА” И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.706.970, УПИ ХІІ – 970, КВ. 3, М. „СПЗ „СЛАТИНА – ЮГ”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – Р-Н „СЛАТИНА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

Съобщения |