Уникален номер в АОП: 01272-2020-0001
Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г.
Покана до „Българо-австрийска консултантска компания“ АД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г.
Покана до „Технико-икономически анализ и проектиране“ ЕООД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г.
Покана до „Алфа ПИ Проджект“ ООД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г.
Образци за участие…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г.
ЕЕДОП – espd…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г.
Протокол от проведени преговори с „Българо-австрийска консултантска компания“ АД…/изтегли/ – публикувано на 11.02.2020 г.
Протокол от проведени преговори с „Технико-икономически анализ и проектиране“ ЕООД…/изтегли/ – публикувано на 11.02.2020 г.
Протокол на комисията, назначена със Заповед РСЛ20-РД09-8/16.01.2020 г…./изтегли/ – публикувано на 11.02.2020 г.
Доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП …./изтегли/ – публикувано на 11.02.2020 г.
Решение № РСЛ20-РД09-50/11.02.2020 г. за избор на изпълнител…/изтегли/ – публикувано на 11.02.2020 г.

Сключен договор по обособена позиция 12

Договор

Декларация

Изпълнен договор

Техническо и ценово предложение 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 25, бл. 263, във връзка с извършване на Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на район „Слатина“ по НПЕЕМЖС

Договаряне без предварително обявление |