Заповед за ограничаване достъпа до на общинските спортни обекти и съоръжения/ детски площадки

ЗАПОВЕД 

№ РСЛ20-РД09-99/18.03.2020 г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з-256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и писмо  № СОА20-ВК08-3909/16.03.2020 г. на зам. кмет на Столична община

НАРЕЖДАМ:

Да се поставят информационни табели/съобщения/ на хартиен носител, защитен от влага и дъжд/ на общинските спортни обекти и съоръжения/ детски площадки, в които изрично се забраняват спортни дейности и занимания, както и се ограничава и забранява достъпът до съответния обект/съоръжение.

Препис от заповедта да се връчи на служителите от звеното за поддръжка на зелени площи за сведение и изпълнение, да се обяви на официалния сайт на районната администрация.

Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от Христо Христов -заместник кмет на район „Слатина”.

КМЕТ НА СО РАЙОН „СЛАТИНА“: 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

 

Заповед за ограничаване достъпа до на общинските спортни обекти и съоръжения/ детски площадки

Важни съобщение в снимки, Заповеди, Последни новини |