ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ

ЗАПОВЕД

№ РСЛ20-РД09-97/18.03.2020 г.

Във връзка с приети препоръки на МЗ за ограничаване опасността от разпространение на коронавируса – COVID 19 и на основание чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се отмени приемът за граждани на всички отдели в район „Слатина”, както и дните за прием на кмета до второ нареждане с изключение на Центъра за административно обслужване/регистратура, ГРАО, социални дейности и каса/.
  2. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на районната администрация с изключение на Центъра за административно обслужване/регистратура, ГРАО, социални дейности и каса/.

Настоящата заповед отменя заповеди № РСЛ20-РД09-89/09.03.2020г.

            Препис от заповедта да се връчи на началник отделите, главен експерт „ОМПЗБ и завеждащ РКИ” за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло в сградата на районната администрация и на официалния сайт.

      Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от секретаря на район „Слатина”.

КМЕТ НА СО РАЙОН „СЛАТИНА“:

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ

Важни съобщение в снимки, Заповеди, Последни новини |