Ограничаване на събирането на големи групи хора

ЗАПОВЕД 

№ РСЛ20-РД09-101/20.03.2020 г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с изх. № СОА20-ВК08-4085/19.03.2020 г. на Кмета на Столична община,  Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.  и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с разпространението на Коронавирус COVID-19 и обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб с цел недопускане и ограничаване разпространението на  Коронавирус COVID-19 на територията на СО-район „Слатина”

НАРЕЖДАМ:

Временно не се допуска струпването на групи хора на разстояние  по-малко от два метра един от друг на едно място на следните обществени места на територията на СО-район „Слатина”, а именно:

  1. Паркове и междублокови пространства;
  2. Спортни и детски площадки;
  3. Пазари, борси и тържища;
  4. Всички обществени пространства – улици, площадки, всяко друго пространство, до което има неограничен достъп на хора.

Заповедта  да се публикува  на официалния сайт на районната администрация и да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява съвместно със служители на 01 РУ – СДВР.

 

КМЕТ НА СО РАЙОН „СЛАТИНА“:

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

Ограничаване на събирането на големи групи хора

Заповеди, Последни новини |