Отмяна на прием за граждани във връзка с препоръки на МЗ за ограничаване опасността от разпространение на COVID – 19

Във връзка с приети препоръки на МЗ за ограничаване опасността от разпространение на коронавируса – COVID 19 и на основание чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се отмени приемът за граждани на всички отдели в район „Слатина” за дните 10,12,17,19 март 2020 г., както и дните за прием на кмета – 13 март 2020 г. с изключение на Центъра за административно обслужване/регистратура, ГРАО, социални дейности и каса/.
  2. За периода от 09.03.2020 г. до 19.03.2020 г./включително/, забранявам достъпа на външни лица в сградата на районната администрация с изключение на Центъра за административно обслужване/регистратура, ГРАО, социални дейности и кас Препис от заповедта да се връчи на началник отделите, главен експерт „ОМПЗБ и завеждащ РКИ” за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло в сградата на районната администрация и на официалния сайт.

Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от секретаря на район „Слатина”.

КМЕТ НА СО РАЙОН „СЛАТИНА“: ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

 

Отмяна на прием за граждани във връзка с препоръки на МЗ за ограничаване опасността от разпространение на COVID – 19

Последни новини |