Удължаване на противоепидемичните мерки на територията на Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 ГОД

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, чл.44 ал.2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал.1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед №РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з-256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична община

 

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 Г, изменена със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г. както следва:

  1. Посоченият срок „до 29.03.2020 г.“ в т. I, т. III и в изречението „Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г.“ да се чете „до отмяна на извънредното положение в Република България.“

II. В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 Г, изменена със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г., остава непроменена и в сила.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община.

 

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и на секретаря на Столична община, на директорите на дирекции в СО, на началника на сектор „Общинска полиция – СДВР“ – за изпълнение.

 

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община, на Столичен инспекторат – за сведение.

 

По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се изпрати на „Пазари Изток“ ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД, „Пазари Юг“ ЕАД, и на директорите на социални услуги в общността, които не са участници в ЕОД – за изпълнение.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Удължаване на противоепидемичните мерки на територията на Столична община

Важни съобщение в снимки, Заповеди, Последни новини |