Какви са антикризисните мерките за бизнеси, които имат договор за наем с районната администрация?

АКО СТЕ ПРЕКРАТИЛИ ДЕЙНОСТТА СИ, можете да подадете документи, за да не плащате наем за времето, през което сте преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Столична община.

Какво е необходимо?
Договорът Ви за наем да е сключен преди 13 март 2020 г.
Какви документи е необходимо да подадете:
Декларация от наемателя, по образец;
За лицата, регистрирани по ДДС – справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки.
За лицата, нерегистрирани по ДДС – месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

АКО СТЕ ПРОДЪЛЖИЛИ ДЕЙНОСТТА СИ, но имате спад на приходите от продажби и договорът Ви за наем е сключен преди 13 март 2020 г., можете да подадете документи за намаляване на наема за срок, не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Столична община.
Какво е необходимо?
Договорът Ви за наем да е сключен преди 13 март 2020 г.
Кога можете да кандидатствате за намаление в наема:
при спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец – тогава отстъпката от наемната цена е 20%;
при спад над 50% от оборота за съответния месец – тогава отстъпката от наемната цена е 50%.
Какви документи е необходимо да подадете:
Декларация от наемателя, по образец.
За лицата, регистрирани по ДДС – справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.
За лицата, нерегистрирани по ДДС – месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки, на територията на БГ и в частност СО, и месечни отчети за същия период 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/система.

АКО СТЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР ИЛИ ЦВЕТНА БОРСА, не дължите заплащане на договорната цена за времето, през което сте преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки по отношение на кооперативните пазари и цветни борси на територията СО.

Какво е необходимо?
Договорът Ви за наем да е сключен с кмета на района преди 16 април 2020 г.

Обстоятелствата се доказват чрез:
Декларация от наемателя, по образец;
Проверка на съответната районна администрация.
За лица, регистрирани след 1 март 2019 г. в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогични период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.
За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи.
За земеделски производители, които не могат да представят изискуемите, съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.
В случай на извършено предплащане на наемна цена: за лицата, които са предплатили наемната цена, сумата на недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се приспада от вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки.

АКО ПОЛЗВАТЕ ТРОТОАРНО ПРАВО и сте прекратили дейността си, можете да подадете документи за незаплащане на съответната такса. по чл. 30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, за терените – общинска собственост, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.
Облекченията се прилагат по отношение на обекти, които са преустановили своята дейност, за срока, в който не са извършвали дейност, но не по-дълъг от срока на действие на противоепидемичните мерки.
Какви документи е необходимо да подадете:
изрична декларация от Вас като заинтересовано лице, в която декларирате наличие на съответните обстоятелства, както и срока, за който сте преустановили своята дейност.

Какви са антикризисните мерките за бизнеси, които имат договор за наем с районната администрация?

Последни новини |